Bierzmowanie

Droga do dojrzałości nie jest łatwa. Wymaga wiele trudu i poświęceń. Na tej drodze pojawia się Bóg, Bóg zatroskany o młodego człowieka. Jego troska to troska o pełne człowieczeństwo, człowieczeństwo dojrzałe. Troska ta wyraża się poprzez sakrament bierzmowania. Potężny sakrament Ducha Świętego. Sakrament dotykający całego życia i wyrażający się w darach Ducha Świętego, które od tego momentu budują codzienne życie człowieka. Życie zogniskowane wokół wiary w Boga Jezusa Chrystusa. Wiary dojrzałej, odpowiedzialnej i wyrażanej postawą pobożności i miłości.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:

– zgodnie z nauczaniem Kościoła, przygotowanie do bierzmowania odbywa się przy parafii do której należy kandydat (-ka). Przygotowanie można rozpocząć w wieku 13 lat (pierwsza klasa gimnazjum).

– czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje to podstawa. Bez tego nie ma mowy o przygotowaniu, ani tym bardziej o przyjęciu tego wielkiego daru jakim jest sakrament bierzmowania. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu Religii Katolickiej. Nie da się bowiem dojrzale i odpowiedzialnie wyznawać wiary bez znajomości podstawowych prawd wiary i pielęgnowania więzi z Bogiem, w którego i któremu się wierzy.

– przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest do obrony swojej wiary i świadczenia o niej szczególnie przed tymi, którzy w swoim życiu odrzucili Boga lub zatracili swoją chrześcijańską tożsamość. Kto przyjął sakrament bierzmowania już nie żyje dla siebie, ale zaczyna żyć wiarą dla innych. Dlatego też bierzmowanie, które jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.

– spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu – piątek po wieczornej mszy św. – terminy podawane będą w ogłoszeniach.

Dopuszczenie do sakramentu bierzmowania:

– osoba pragnąca przyjąć z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania zobowiązana jest potwierdzić swoje zaangażowanie w życie wiarą. Powinna udokumentować swoje przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu kapłanowi odpowiedzialnemu za przygotowanie. Odpowiedzialność ta spoczywa zarówno na młodym człowieku jak i jego rodzicach, którzy zobowiązali się do tego przy chrzcie dziecka. Pomocą są tzw. indeksy, które poświadczają uczestnictwo w liturgii czyli praktykowanie religii. Dodatkowo wymagana jest znajomość Katechizmu Kościoła Katolickiego, którą sprawdza wizytator katechetyczny wyznaczony dla danego dekanatu.

– imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Katechizm bierzmowanych:

Kliknij aby pobrać katechizm!